ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

โรงพยาบาลนาน้อย

เลขที่ 110 หมู่ 6 ตาบลศรีษะเกษ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

อำเภอนาน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ตามถนน สาย สา-นาน้อยระยะห่างจากตัวจังหวัด60 กิโลเมตร อาเภอนาน้อยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน มีประชากร 32,109 คนเป็นชาย 16,038 คน หญิง 16,071 คน

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับต้น

รับผิดชอบทั้งหมด 2 ตำบล  12 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งหมด 5,391 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.62 เพศหญิงร้อยละ 50.38 ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานร้อยละ 56.73

บุคลากร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                      6 คน
ทันตแพทย์                                       4 คน
เภสัชกร                                            4 คน
พยาบาลวิชาชีพ                              32 คน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2561
ผู้ป่วยนอก                                  70,153 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        2,632 คน   8,209 วันนอน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2562
ผู้ป่วยนอก                                  84,172 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        1,717 คน   7,974 วันนอน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2563
ผู้ป่วยนอก                                  72,018 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        1,625 คน   6,982 วันนอน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2564
ผู้ป่วยนอก                                  83,715 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        1,902 คน   7,983 วันนอน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2565
ผู้ป่วยนอก                                  130,733 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        3,281 คน   15,442 วันนอน