ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

โรงพยาบาลนาน้อย

เลขที่ 110 หมู่ 6 ตาบลศรีษะเกษ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

 

อำเภอนาน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ตามถนน สาย สา-นาน้อยระยะห่างจากตัวจังหวัด60 กิโลเมตร อาเภอนาน้อยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน มีประชากร 34,144 คนเป็นชาย 17006 คน หญิง 14138 คน

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับต้น

รับผิดชอบทั้งหมด 2 ตำบล  12 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งหมด 5,391 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.62 เพศหญิงร้อยละ 50.38 ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานร้อยละ 56.73

บุคลากร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                     5 คน
ทันตแพทย์                                       3 คน
เภสัชกร                                            4 คน
พยาบาลวิชาชีพ                              36 คน

จำนวนผู้รับบริการ  ปี 2561
ผู้ป่วยนอก                                  70,153 ครั้ง
ผู้ป่วยใน                                        2,632 คน   8,209 วันนอน