หน้าแรก


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

สรุปเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 4  ปี 2562 New
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3  ปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 2 ปี 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการตามภารกิจ
แนวทางปฏิบัติกรณีมารรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก-คลิกนิกพิเศษ
ผังการให้บริการกรณีมารับบริการแผนกผู้ป่วยใน
ผังการอำนวยความสะดวกบริการงานยาเสพติด
บันทึกการประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสีขาว 1/2562
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป/2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานยาเสพติด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาน้อยตามกฎกระทรวง
รายงานผลการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนาน้อย
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏฺิบัติงานศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน โรงพยาบาลนาน้อย
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย
ตัวอย่างแผนผังการดำเนินงานร้อยเรียน
คู่มือร้องเรียนรพ นาน้อย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการดำเนินงานยาเสพติด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปี 2562

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลดำเนินกาตามแผนป้องกันทุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน