นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายโรงพยาบาลนาน้อย

1) ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2) ยึดความเสมอภาคในการบริการ
3) ทำงานเป็นทีม
4) ให้บริการโดยคำนึงสิทธิผู้ป่วย
5) ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
6) มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
7) ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
8) มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล