นโยบายของผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนาน้อย

 1. นายแพทย์วิษณุ มงคลคำ                           ประธานกรรมการ
 2. นายภาณุพัฒน์ คูอาริยะกุล                          กรรมการ
 3. นายปุณยพล  แสงแก้วสันติสุข                    กรรมการ
 4. นางปริชาติ ต๊ะสาร                                       กรรมการ
 5. นางทุมรัชนี สีริษา                                        กรรมการ
 6. นางพิมพรรณ มณีแดง                                 กรรมการ
 7. นายปริญญา การินไชย                                 กรรมการ
 8. นายชิงชัย กันทะเมฆ                                    กรรมการ
 9. นางชุตินันท์ ขันทะยศ                                  กรรมการ
 10. นางพิชญา รินทา                                          กรรมการ
 11. นางสาวพิไลพร บุญญา                                 กรรมการ
 12. นางวิจิตรา กำธรกูล                                       กรรมการ
 13. นางนฤมล กันบุญ                                          กรรมการ
 14. นางพัฒนาการ ชำนาญยา                              กรรมการ
 15. นางนงเยาว์ สุวรรณ์อิน                                   กรรมการ
 16. นางสาวกนกพร ปัญญาดี                                กรรมการ
 17. นายธนพงษ์ ศรีแก้ว                                        กรรมการ
 18. นางนภัสวรรณ กุลธิ                                         กรรมการและเลขานุการ
 19. นางกอบกุล เรือนไทย                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นโยบายโรงพยาบาลนาน้อย

1) ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2) ยึดความเสมอภาคในการบริการ
3) ทำงานเป็นทีม
4) ให้บริการโดยคำนึงสิทธิผู้ป่วย
5) ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
6) มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
7) ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
8) มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล