ประวัติโรงพยาบาลนาน้อย

โรงพยาบาลนาน้อย เริ่มแรกได้เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 โดยตั้งอยู่บนที่สาธารณะ สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้านทุ่งแล้ง ต่อมามีผู้จิตศรัทธามอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐจำนวน 52 ไร่ เพื่อจัดสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 3 ของจังหวัดน่าน
โรงพยาบาลนาน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อย ประมาณ 1 กิโลเมตร
ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาน้อย เป็น รพ ขนาด 30 เตียงมี แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 34 คน จพ.ทันตสาธารณสุข 3 คน นักเทคนิคการแพทย์ 2 คน จพ.วิทยาศาสตร์ฯ 1 คน แพทย์แผนไทย 2 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน จพ.สาธารณสุข 2คน จพ.ธุรการ 2 คน จพ.การเงิน 3 คน จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 1 คน จพ.เวชสถิติ 1 คน นวก.สาธารณสุข 1 คน นวก.คอมพิวเตอร์ 1 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน พกส. 25 คน ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 8 คน ลูกจ้างเหมาบริการ 3 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน