Recent Posts

Posted in Uncategorized

งานวิจัย

เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดย พว.พิชญา รินทา บทคัดย่อ เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ยาเสพติด

MOIT 1 MOIT2

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ITA

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ศูนย์คุณภาพ (QMR)

ศูนย์คุณภาพ (QMR) โรงพยาบาลนาน้อย

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

แนวคิดการพัฒนา

แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลนาน้อย

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

OTHER : อื่นๆ

OTHER : อื่นๆ

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม EHRD

ทีม EHRD

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม ENV

ทีม ENV คู่มือบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม IC

ทีม IC

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม PIC

ทีม PIC

Continue Reading...