นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

หนังสือขออนุมัติ  ประกาศเจตจำนง รูปภาพ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข