งานวิจัย

เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดย พว.พิชญา รินทา

บทคัดย่อ เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

Author: โรงพยาบาลนาน้อย