การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศโรงพยาบาล   1

หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการและพนักงานราชการ  1   2

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข    1

ลูกจ้างชั่วคราว    1    2    3

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์    1

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ      ดีเด่น     ดีมาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่