การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข ปี 2564

หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข ปี 2564

ายงานการประฃุมเจ้าหน้าที่ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข ปี 2564

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานปี2563 รอบ2

บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานปี2564 รอบ 1

ประกาศโรงพยาบาล   1

หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการและพนักงานราชการ  1   2

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข    1

ลูกจ้างชั่วคราว    1    2    3

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์    1

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ