ร้องเรียน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่      และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี 2562 รอบ1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี 2562 รอบ2

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดการข้อร้องเรียนปี 2562 รอบ 1

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนปี 2562 รอบ 2