ร้องเรียน

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่      และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี 2564 รอบ1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปี 2564 รอบ2