ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบ 1
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบ 2