บริการ

บริการ
    ทำงานด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีคุณธรรม นำพาองค์กร

เข็มมุ่ง
1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.บุคลากรโรงพยาบาลนาน้อยเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ

3.โรงพยาบาลนาน้อยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพสู่ชุมชน

4.พัฒนา/สอดแทรกงานส่งเสริมสุขภาพกับงานบริการ

5.บูรณาการผสมผสานงาน

พันธกิจ
1. ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

2. ให้บริการที่เน้นผู้รับบริการและชุมชนเป็นศูนย์กลาง

3. ให้บริการโดยคำนึงถึงความพึงพอใจในการบริการ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

ปรัชญา
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล( HA)ควบคู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)

6.ชุมชนเข้มแข็ง

 ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน
    ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามนโยบายHealthy Thailand และ

    บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามนโยบาย Healthy Thailand