กฎหมาย ระเบียบ

ะเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนาน้อย ปี2564

มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลนาน้อยปี 2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลนาน้อยเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ

แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ

ขั้นตอนปฏิบัติการยิมพัสดุ

แจ้งเวียนแบบฟอร์มการยืมพัสดุ