HOME


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)New

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล คนสวนและพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

คำสั่งแต่งตั้ง    วัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินงาน แผนขับเคลื่อน รายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

แผน    ผลการดำเนินงาน  รูปภาพกิจกรรม 1  2

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

สรุปเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 4  ปี 2562 New
สรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 3  ปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส 2 ปี 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการตามภารกิจ
แนวทางปฏิบัติกรณีมารรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก-คลิกนิกพิเศษ
ผังการให้บริการกรณีมารับบริการแผนกผู้ป่วยใน
ผังการอำนวยความสะดวกบริการงานยาเสพติด
บันทึกการประชุมกลุ่มโรงพยาบาลสีขาว 1/2562
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป/2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานยาเสพติด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาน้อยตามกฎกระทรวง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 1

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 2

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนาน้อย
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏฺิบัติงานศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน โรงพยาบาลนาน้อย
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

แผนการอบรมเจ้าหน้าเรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

รายงานผลการอบรมเจ้าหน้าเรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนการอบรมเจ้าหน้าเรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการอบรมเจ้าหน้าเรื่องการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2562 รอบ1

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2562 รอบ2

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2562 รอบ1

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2562 รอบ2
ตัวอย่างแผนผังการดำเนินงานร้อยเรียน
คู่มือร้องเรียนรพ นาน้อย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการดำเนินงานยาเสพติด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย

การดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน                     เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลดำเนินกาตามแผนป้องกันทุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน