HOME


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

ข่าวงานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลนาน้อย New

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 2566

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ปี 2566

แผนลงทุน ปี 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเปล NEW 20/09/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา NEW 15/09/2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องยา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องยา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องยา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานห้องยา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

—————————————————————————————————-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 1 New

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 2 New

ประกาศการทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2564 New

ระบบงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลนาน้อย

กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

1. คำสั่งแต่งตั้ง วัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินงาน   2.แผนขับเคลื่อน   3. ภาพกิจกรรม

ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 2564

บันทึกข้อความเสนอรายงานผล

โครงการชมรมจริยธรรม จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ปี 2564

เสนอโครงการ   รายงานผลโครงการ

การเสริมสร้างวินัยป้องกันการทุจริตและพัฒนาด้านจริยธรรม ปี 2564

เสนอโครงการอบรม    รายงานผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินของชมรมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินของชมรมจริยธรรมครั้งที่ 2

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการตามภารกิจ
ผังการอำนวยความสะดวกบริการงานยาเสพติด

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป/2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานยาเสพติด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาน้อยตามกฎกระทรวง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 1

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 2

การป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เสนอผู้บริหารรับทราบกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

หนังสือเวียนแจ้งกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2564 รอบ1

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2564 รอบ2

การจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนาน้อย ปี 2564

เสนอโครงการจัดอบรม    รายงานผลการจัดอบรม

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลนาน้อย ปี 2563

ตัวอย่างแผนผังการดำเนินงานร้อยเรียน
คู่มือร้องเรียนรพ นาน้อย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการดำเนินงานยาเสพติด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย

การดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน                     เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซท์ของโรงพยาบาลนาน้อย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซท์ของโรงพยาบาล ปี2563
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเวบไซท์โรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความเสนอกรอบแนวทาง

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนแจ้งกลุ่มงาน

บันทึกข้อความเสนอผลการประชุมชี้แจง

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 รอบ 2