HOME


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 กันยายน 2563 NEW

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (23มิถุนายน2563) 

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 1 New

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 2 New

ประกาศสอบราคา ซ่อมแซมหลังคาห้องครัว,ห้องผ่าตัด,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน้อย  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลนาน้อย ปี 2562  (วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล คนสวนและพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งพนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย)

กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

คำสั่งแต่งตั้ง    วัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินงาน แผนขับเคลื่อน  ขออนุมัติจัดประชุม   รายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

เสนอพิจารณาแผน  แผน    ผลการดำเนินงาน  รูปภาพกิจกรรม

บันทึกข้อความเสนอรายงานผล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

บันทึกข้อความเสนอรายงานผลปฎิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563 ไตรมาส 4

รายงานผลปฎิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563 ไตรมาส 4

สรุปการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 ไตรมาส 4

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลปฎิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563 ไตรมาส 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการตามภารกิจ
ผังการอำนวยความสะดวกบริการงานยาเสพติด

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป/2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานยาเสพติด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาน้อยตามกฎกระทรวง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 1

บันทึกข้อความรายงานผล

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 2

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 1

แบบฟอร์มเผยแพร่แผนรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รอบ 2

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

เสนอผู้บริหารรับทราบกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

หนังสือเวียนแจ้งกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2563 รอบ1

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2563 รอบ2

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2563 รอบ2

การจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลนาน้อย ปี 2563

ขออนุมัติจัดอบรม   หนังสือเชิญร่วมอบรม  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  รูปถ่าย   ขออนุมัติเผยแพร่

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลนาน้อย ปี 2563

ตัวอย่างแผนผังการดำเนินงานร้อยเรียน
คู่มือร้องเรียนรพ นาน้อย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการดำเนินงานยาเสพติด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย

การดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน                     เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซท์ของโรงพยาบาล ปี2563 รอบ 1
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

บันทึกข้อความเสนอกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อยและขออนุมัติเยพแพร่กรอบแนวทาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเวบไซท์โรงพยาบาลนาน้อย

บันทึกข้อความการจัดทำข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลนาน้อยที่เป็นปัจจุบัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลนาน้อยที่เป็นปัจจุบัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาลนาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลดำเนินกาตามแผนป้องกันทุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความเสนอกรอบแนวทาง 

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนแจ้งกลุ่มงาน

บันทึกข้อความเสนอผลการประชุมชี้แจง

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 รอบ 2