HOME


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

ข่าวงานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลนาน้อย New

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 2566

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปี 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ปี 2567                                                                          ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567

แผนลงทุน ปี 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา  NEW28/6/67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเปล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

—————————————————————————————————-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 1 New

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 2 New

ประกาศการทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2564 New