HOME


ประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup/ และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

ข่าวงานพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2564

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 1 New

ประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่อันพึงปฎิบัติของผู้ป่วย 2 New

ประกาศการทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2564 New

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ไตรมาส 1 ชุดที่ 1  2

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ไตรมาส 2 ชุดที่ 2

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ไตรมาส 3 ชุดที่ 2

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ไตรมาส 4 ชุดที่ 1  2

ระบบงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลนาน้อย

กลุ่มโรงพยาบาลสีขาว

1. คำสั่งแต่งตั้ง วัตถุประสงค์และแนวทางดำเนินงาน   2.แผนขับเคลื่อน   3. ภาพกิจกรรม

ชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี 2564

บันทึกข้อความเสนอรายงานผล

โครงการชมรมจริยธรรม จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ปี 2564

เสนอโครงการ   รายงานผลโครงการ

การเสริมสร้างวินัยป้องกันการทุจริตและพัฒนาด้านจริยธรรม ปี 2564

เสนอโครงการอบรม    รายงานผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินของชมรมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินของชมรมจริยธรรมครั้งที่ 2

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการตามภารกิจ
ผังการอำนวยความสะดวกบริการงานยาเสพติด

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป/2561

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานยาเสพติด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาน้อยตามกฎกระทรวง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 1

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 2

การป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีนวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เสนอผู้บริหารรับทราบกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

หนังสือเวียนแจ้งกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน รพ.นาน้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2564 รอบ1

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปี2564 รอบ2

การจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนาน้อย ปี 2564

เสนอโครงการจัดอบรม    รายงานผลการจัดอบรม

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการจัดอบรมเชิงปฏืบัติการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลนาน้อย ปี 2563

ตัวอย่างแผนผังการดำเนินงานร้อยเรียน
คู่มือร้องเรียนรพ นาน้อย
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการดำเนินงานยาเสพติด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย
สรุปผลการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาน้อย

การดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแจ้งแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน                     เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลนาน้อย

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซท์ของโรงพยาบาลนาน้อย

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซท์ของโรงพยาบาล ปี2563
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาน้อย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเวบไซท์โรงพยาบาลนาน้อย

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความเสนอกรอบแนวทาง

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  หนังสือเวียนแจ้งกลุ่มงาน

บันทึกข้อความเสนอผลการประชุมชี้แจง

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 รอบ 2