เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ได้เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 โดยตั้งอยู่บนที่สาธารณะ สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้านทุ่งแล้ง (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว) และต่อมา มีผู้จิตศรัทธามอบที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐจำนวน 52 ไร่ จึงได้จัดสร้างเป็นโรงพยาบาลนาน้อย ขนาด 30 เตียงและเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 3 ของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเมืองน่านไปทางทิศใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อย ประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่

ปัจจุบันโรงพยาบาลนาน้อย ได้ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลนาน้อยหลังเดิม เป็นอาคารสำหรับจัดประชุมอบรมต่างๆเป็นสถานที่ให้ บริการนวดแผนไทย การบริการของวิทยุชุมชนคนนาน้อย มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการประชากรของอำเภอนาน้อยจำนวน 33,647 คน แยกเป็นชาย 16,964คน หญิง 16,683 คน มีสถานีบริการสาธารณสุขในเครือข่ายแยกเป็นสถานีอนามัย จำนวน 7 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง พื้นที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพความรับผิดชอบโรงพยาบาลนาน้อย 12 หมู่บ้าน และอีก 55 หมู่บ้านเป็นเขตรับผิดชอบของ สถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุข