โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาลนาน้อย

มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

– งานการเงิน   1   2  3

– งานพัสด  1  2   3

– งานธุการ 1  2  3

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   1  2 3

กลุ่มงานทันตกรรม   1   2  3

กลุ่มงานเภสัชกรรม   1   2   3

กลุ่มงานการแพทย์     1    2   3

กลุ่มงานโภชนศาสตร์    1   2   3

กลุ่มงานรังสีวิทยา    1   2   3

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   1  2   3

กลุ่มงานประกัน   1    2    3

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ   1    2    3

กลุ่มงานการพยาบาล

-งานผู้ป่วยนอก  1    2   3

-งานผู้ป่วยใน    1   2   3

-งานห้องคลอด   1   2   3

กลุ่มงานแพทยท์แผนไทย  1   2   3