ITA

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                             คำสั่งและกรอบแนวทาง รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                       

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อความชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ บันทึกเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แผนงบลงทุน ปี 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตามาส 3

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2565 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร หนังสือแจ้งเวียน

MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผล            การปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบ                      ประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2565 รอบ 1

MOIT9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ              รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน บันทึกรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปี 2565 รอบ 1

MOIT12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ รายงานประชุมการจัดทำโครงการโครงการ

MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน หนังสือแจ้งเวียน

MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ               รักษาพยาบาลข้าราชการ 

บันทึกข้อความลงนามประกาศ หนังสือแจ้งเวียน

MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หนังสือแจ้งเวียน

MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สรุปประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

MOIT19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 

สมาชิกของชมรม STRONG แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลการดำเนินงาน

MOIT20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้               หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

MOIT 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไข                ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน