ITA

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                             คำสั่งและกรอบแนวทาง รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                       

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อความชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ บันทึกเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แผนงบลงทุน ปี 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตามาส 3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตามาส 4

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2565 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร หนังสือแจ้งเวียน

MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผล            การปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบ                      ประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2565 รอบ 1

MOIT9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ              รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน บันทึกรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปี 2565 รอบ 1
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปี 2565 รอบ 2

MOIT12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ รายงานประชุมการจัดทำโครงการโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลมาตรการป้องกันการรับสินบน

MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ               รักษาพยาบาลข้าราชการ 

บันทึกข้อความลงนามประกาศ หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลสวัสดิการเบิกจ่ายยา

MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม 11

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หนังสือแจ้งเวียน

MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน แต่งบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สรุปประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

MOIT19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 

สมาชิกของชมรม STRONG แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลการดำเนินงาน

MOIT20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้               หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผล การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

MOIT 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไข                ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปี 2565 ครั้งที่1
ายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปี 2565 ครั้งที่2