ITA

การดำเนินงาน ITA 2566

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ครั้งที่1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ตามแผนราบรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตามาส 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตามาส 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตามาส 3

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

MOIT6 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ โรงพยาบาลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT7 :

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก : ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ตุลาคม 2565 : ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 เมษายน 2565 :
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ตุลาคม 2566 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT8 : ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรม

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม : บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม : ภาพกิจกรรมการอบรม : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT9 :

MOIT10 :

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT11 : หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอนาน้อย ปี 2566 : รายงานประชุมจัดทำโครงการ : บันทึกข้อความเสนอรายงานประชุม : ภาพกิจกรรม : รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT12 : มาตรการการป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ : ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน : หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT13 : เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 :
แบบประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT14 : การยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

บันทึกข้อความข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ : ผังกระบวนการยืมพัสดุ : แบบฟอร์มการยืมพัสดุ : หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT15 : การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT16 : ผลการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน :
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานรอบ 12 เดือน รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน :
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานรอบ 12 เดือน : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT17 : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผน : รายงานการประชุมการจัดทำแผน : บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผน : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 :

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT18 : มาตรการป้องกันการทุจริต

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการทุจริต : หนังสือแจ้งเวียน : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT19 : การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน : รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS :
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา

MOIT20 : การอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม : บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม : ภาพกิจกรรม : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT21 : การประกาศเจตนารมณ์

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ : ประกาศเจตนารมณ์ : ภาพถ่ายกิจกรรม : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT22 : มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน : คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน : บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน : รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การดำเนินงาน ITA 2565

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                             คำสั่งและกรอบแนวทาง รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                       

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน บันทึกข้อความชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ บันทึกเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 แผนงบลงทุน ปี 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตามาส 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตามาส 2

MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2565 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร หนังสือแจ้งเวียน

MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผล            การปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบ                      ประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2565 รอบ 1

MOIT9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ              รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน บันทึกรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปี 2565 รอบ 1
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปี 2565 รอบ 2

MOIT12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ รายงานประชุมการจัดทำโครงการโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 

ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลมาตรการป้องกันการรับสินบน

MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ               รักษาพยาบาลข้าราชการ 

บันทึกข้อความลงนามประกาศ หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลสวัสดิการเบิกจ่ายยา

MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม 11

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หนังสือแจ้งเวียน

MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน แต่งบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สรุปประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

MOIT19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 

สมาชิกของชมรม STRONG แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG หนังสือแจ้งเวียน รายงานผลการดำเนินงาน

MOIT20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้               หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานผล การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

MOIT 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไข                ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปี 2565 ครั้งที่1
ายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปี 2565 ครั้งที่2