วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมMOPH

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ร่วมภาคีเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.ให้บริการด้านสุขภาพทุกมิติ อย่างมีมาตรฐาน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย มีการจัดการสุขภาพด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

3.บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ค่านิยม MOPH