งานยาเสพติด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หนังสือขออนุมัติเตรียมจัดทำโครงการ

โครงการงานยาเสพติด

รายงานการประชุม

รูปภาพการประชุม

หนังสือเสนอรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

โครงการงานยาเสพติด

รายงานการประชุม

รูปภาพการประชุม

หนังสือเสนอรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

โครงการงานยาเสพติด

รายงานการประชุม

รูปภาพการประชุม

หนังสือเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

Author: โรงพยาบาลนาน้อย