งานยาเสพติด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานปี 2564

หนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

รูปภาพการดำเนินงาน

รายงานการประชุม

Author: โรงพยาบาลนาน้อย