Posted in Uncategorized

งานวิจัย

เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน โดย พว.พิชญา รินทา บทคัดย่อ เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ

Continue Reading...