Posted in Uncategorized

งานยาเสพติด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หนังสือขออนุมัติเตรียมจัดทำโครงการ โครงการงานยาเสพติด รายงานการประชุม รูปภาพการประชุม หนังสือเสนอรายงานการประชุม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ โครงการงานยาเสพติด รายงานการประชุม รูปภาพการประชุม หนังสือเสนอรายงานการประชุม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ โครงการงานยาเสพติด รายงานการประชุม รูปภาพการประชุม หนังสือเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ศูนย์คุณภาพ (QMR)

ศูนย์คุณภาพ (QMR) โรงพยาบาลนาน้อย

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

แนวคิดการพัฒนา

แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลนาน้อย

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

OTHER : อื่นๆ

OTHER : อื่นๆ

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม EHRD

ทีม EHRD

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม ENV

ทีม ENV

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม IC

ทีม IC

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม PIC

ทีม PIC

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม PCT

ทีม PCT

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

ทีม RM

ทีม RM  (Risk Management)

Continue Reading...